حرف های تلخ مشاور وزارت فرهنگ افغانستان در رابطه با ایران

حرف های تلخ مشاور وزارت فرهنگ افغانستان در رابطه با ایران

معاون سابق رایزنی فرهنگی ایران در کابل: دو کشور دچار نوعی بدفهمی متقابل و عمومی هستند.