خودرو فرمول یک فراری برای فصل ۲۰۱۹ رونمایی شد

خودرو فرمول یک فراری برای فصل ۲۰۱۹ رونمایی شد

پس از مرسدس و ردبول، سرانجام تیم فرمول یک فراری نیز، خودروی فصل ۲۰۱۹ و حامی مالی جدید خود را در مارانلو معرفی کرد. 
پس از مرسدس و ردبول، سرانجام تیم فرمول یک فراری نیز، خودروی فصل ۲۰۱۹ و حامی مالی جدید خود را در مارانلو معرفی کرد.